Wierzymy w ludzi

BCUBE wyróżnia się pasją i szacunkiem dla swoich pracowników oraz wierzy w badania jako źródło innowacji.

BCUBE koncentruje się nie tylko na Kliencie zewnętrznym, ale także na zasobach wewnętrznych, na pracowniku – prawdziwym bohaterze sceny organizacyjnej.

Ukierunkowanie na poszukiwanie najwyższej jakości sprawia, że osiągnięcie doskonałości staje się możliwe poprzez rozwój jednostki i jej indywidualnych możliwości.

0
Pracowników
0
Godzin szkoleń
0
Średni wiek pracownika

Dlaczego warto dołączyć do zespołu BCUBE?

 • INNOWACJE I BADANIA

  Dobrobyt jednostki jest realizowany poprzez silny nacisk na innowacje za sprawą ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, które pielęgnują zaangażowanie zasobów ludzkich i poprawiają ich styl życia.

  Każdego roku przeprowadzane są dogłębne badania w zakresie zagadnień związanych ze światem zasobów ludzkich, począwszy od analizy benchmarków wynagrodzeń, po badania nad nowymi metodami rozwoju zawodowego, strategiami komunikacji i współpracy w różnych zespołach.

  Wśród najważniejszych zagadnień, BCUBE chce przekazać swoim pracownikom wartości firmy i szacunek dla kultury organizacyjnej, kładąc szczególny nacisk na zarządzanie różnorodnością.

 • GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

  Dołączenie do grupy BCUBE oznacza wejście do ambitnego projektu ukierunkowanego na rozwój i ciągłe doskonalenie.

  Celem grupy jest prowadzenie zintegrowanej logistyki na poziomie międzynarodowym, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości i dążeniu do rozwoju doraźnej ścieżki kariery dla każdego pracownika. Kluczem do sukcesu jest nasze zaufanie do zasobów ludzkich i rozwijanie ich umiejętności jako podstawowych narzędzi, pozwalających na wyprzedzanie zmian rynkowych.

  Nasze ścieżki rozwoju obejmują wielokierunkowe doświadczenia zawodowe, z możliwością pracy w różnych zespołach i projektach. Oferujemy również możliwość zapoznania się z różnymi realiami biznesowymi, dzięki pracy w naszych Business Unit we wszystkich siedzibach grupy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odkryj nasze obszary działalności

Dział Zaopatrzenia w BCUBE jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację zakupu Facilities, Usług i Materiałów poprzez wybór dostawców według określonych praktyk i kryteriów jakości. Gwarantuje to wysoką jakość usług i okresową ocenę dostawców przy zastosowaniu odpowiednich procedur.
Osoby pracujące w tym dziale odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ dbają o jakość i trwałość usług, a przede wszystkim optymalizację kosztów, wspierając innowacje i ciągłe doskonalenie Grupy.

Dział EHS (Environment, Health and Safety) w BCUBE zajmuje się zapobieganiem zagrożeniom zawodowym i przestrzeganiem przepisów dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich obszarach pracy. Zarządza również oceną ryzyka i planami ulepszania poprzez weryfikację prawidłowego użytkowania wszystkich środków ochrony indywidualnej, niezbędnych w miejscu pracy, aktualizację procedur, integrując je z nowymi przepisami, weryfikację zarządzeń Planu Bezpieczeństwa i okresowej konserwacji maszyn lub urządzeń stosowanych w pracy.

Dział AFC Grupy BCUBE jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego zarządzania aktywami finansowymi Grupy. Ta funkcja korporacyjna nadzoruje sporządzanie dokumentów księgowych, kontroluje przepływy finansowe, weryfikuje prawidłową alokację zasobów i monitoruje budżet, księgowość i rachunkowość zarządczą. Oprócz odpowiedzialności za ocenę nowych inicjatyw biznesowych, możliwości inwestycyjnych oraz możliwości fuzji i przejęć, analizuje wyniki finansowe i ryzyko, rentowność marki i bilanse w różnych krajach. Wszystko to służy ukierunkowaniu konkretnych zespołów do osiągnięcia założeń firmy.

Oprócz gwarantowania integralności, spójności stylu i treści marki, zadaniem jednostki komunikacyjnej BCUBE jest przekazywanie spójnego komunikatu wszystkim interesariuszom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, podkreślając wartości definiujące etykę Grupy i upewniając się, aby że każdy komunikat jest zgodny ze strategiami korporacyjnymi. To właśnie dzięki Corporate Communication, BCUBE przekazuje MISJĘ, WIZJĘ i PODSTAWOWE WARTOŚCI, wykorzystując zintegrowany system komunikacyjny, który łączy wszystkich interesariuszy. Zespół zajmuje się również planowaniem, zarządzaniem i analizą procesów współdziałania i dialogu między kierownictwem a całą strukturą korporacyjną.

Dział ICT w BCUBE zajmuje się planowaniem, rozwojem, kierowaniem i kontrolą aplikacji i systemów informatycznych wdrożonych w Firmie.
Praca zespołu ma na celu rozwój strategii IT poprzez współpracę przy opracowywaniu narzędzi zapewniających bezpieczeństwo IT za pomocą najnowocześniejszych technologii przeznaczonych do wdrażania nowych rozwiązań i modeli biznesowych.

Zgodnie z wytycznymi firmy, dział ten przeprowadza analizy mające na celu przegląd, optymalizację i organizację procesów logistycznych w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i rozszerzenia bazy Klientów Grupy.
Grupa BCUBE dysponuje różnymi zespołami wyznaczone do tego celu, w tym:
– Solution Design & Packaging: nadzoruje rozwój i projektowanie rozwiązań logistycznych i opakowaniowych dla obecnych i potencjalnych Klientów;
– Technical Department: rozpowszechnia metodykę LEAN, optymalizując wdrażanie procesów w działających już zakładach i podczas uruchamiania nowych. Opracowuje innowacyjne rozwiązania technologiczne i monitoruje wskaźniki wydajności operacyjnej.
Celem jest nie tylko zwiększenie ogólnej wartości i wydajności biznesowej, ale przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby Klientów.

Dział prawny BCUBE jest punktem odniesienia dla wszystkich działów korporacyjnych w kwestiach prawnych. Jego zadaniem jest przewidywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów prawnych. Nasz zespół oferuje wsparcie i porady prawne kierownictwu i różnym działom korporacyjnym we wszystkich kwestiach prawnych, obsługując każdy projekt na etapie negocjacji umów i działając na poziomie zarządu. Dział prawny, który jest odpowiedzialny za zgodność działań firmy, interweniuje również w sporach wewnętrznych i zewnętrznych oraz, w razie potrzeby, w zarządzaniu procesami.

Dział Operations zajmuje się kompleksowym zarządzaniem łańcuchem produkcyjnym i realizacją głównych etapów procesu:
– Zarządzanie obszarem dostawców
– Logistyka przychodząca i wychodząca
– Zarządzanie magazynem i platformami logistycznymi
– Logistyka produkcji
– Usługi dodatkowe i opakowania przemysłowe
Każdy łańcuch dostaw i dystrybucji charakteryzuje się swoimi własnymi procesami, sekwencjami i procedurami. Wspólnym celem jest ich uproszczenie i usprawnienie, poprzez współdzielenie priorytetów i metod, krok po kroku.

Dział Jakości i Zrównoważonego Rozwoju BCUBE odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu optymalnej zgodności i standardów bezpieczeństwa zarówno dla procesów, jak i produktów, zgodnie z przewodnimi zasadami Grupy.
Głównym celem jest dążenie do wydajności i skuteczności w świadczeniu usług oraz ich ciągłe doskonalenie.
Grupa przyjmuje odpowiedzialne ekonomicznie i etycznie podejście, które obejmuje: ochronę środowiska, etyczne postępowanie w biznesie, uznawanie wartości zasobów ludzkich, utrzymywanie silnych i trwałych relacji z interesariuszami, angażowanie dostawców i koncentrowanie się na Klientach.
Dowodem zaangażowania zespołu i całej Grupy w tych obszarach są liczne certyfikaty w zakresie produktów, jakości i ochrony środowiska.

Dział HR jest odpowiedzialny za koordynację procesów i operacji, w których biorą udział pracownicy BCUBE. Ten obszar dzieli się na kilka dziedzin: Obszar Organization, Obszar Talent, Obszar Training & Development, Obszar Service i Obszar Industrial Relations. Synergia między tymi obszarami prowadzi do integracji talentów, oferując możliwości kariery i rozwoju oraz zapewniając możliwość włączenia do skutecznych procesów oceny wyników i ukierunkowanych planów szkoleniowych. Pod kierunkiem wewnętrznych specjalistów, dział ten współpracuje również przy zarządzaniu relacjami związkowymi i kwestiami związanymi z prawem pracy.

Dział Security BCUBE identyfikuje najbardziej odpowiednie rozwiązania techniczne i procesowe mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu bezpieczeństwa w środowiskach pracy, chroniąc zasoby i aktywa firmy.
Zapewnia Grupie precyzyjne, terminowe i skuteczne procedury oraz monitoruje działanie systemów CCTV, przeciwwłamaniowych i ogólnie wdrożonych.